ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು/Election Query
Statistics Reports

Taluk wise Report

Gadag Mundargi Naragund Ron Shirhatti
Pending
2
0
0
1
0
Resolved
3
0
0
0
0